Michael Flatleyďż˝s – CELTIC TIGER

Kdy: Zpět na přehled akcí 27.08.2005
Vstupenky

V��en� p��znivci tance,

s politov�n�m jsme nuceni V�m ozn�mit, �e vystoupen� Michaela Flatleyho s nov�m programem Celtic Tiger se nem��e uskute�nit ani v n�hradn�m term�nu 27. srpna 2005.

D�vodem p�vodn� neuskute�n�n�ho p�edstaven� je sporn� skute�nost o vyhovuj�c� konstrukci st�echy p�dia. Um�lec odm�tl p�ipravenou st�echu pou��t bez podlo�en�ho zd�vodn�n� a n�sledn� t�sn� p�ed vystoupen�m, v rozporu se smlouvou, opustil �R. A to i p�esto, �e ze strany po��daj�c�ch agentur byly beze zbytku spln�ny v�echny podm�nky a po�adavky zahrani�n�ho managementu. Realiza�n� firma dod�vaj�c� st�echu prohl�sila, �e stavba st�echy byla provedena v souladu se zad�n�m um�lce a byly p�i n� dodr�eny v�echny platn� normy �SN a bylo postupov�no v souladu se statick�m v�po�tem. Nav�c um�lec dop�edu obdr�el technickou dokumentaci stavby st�echy a jej� pou�it� odsouhlasil.

Jeliko� toto jedn�n� um�lce pova�ujeme za protipr�vn�, vyzvali jsme ho k vr�cen� p�edan�ch tr�eb za dosud prodan� vstupenky, a to ve lh�t� do 5 dn�. Um�lec se v�ak vyh�b� komunikaci a do dne�n�ho dne n�m tr�by nevr�til s t�m, �e term�n n�hradn�ho vystoupen� zru�il.

Nekon�n�m vystoupen� a nevr�cen�m pen�z od um�lce vznikla v sou�asn� dob� po��daj�c�m agentur�m Pragokoncert a JVJ Produkce �koda mimo��dn� velk�ho rozsahu.

Z uveden�ch d�vod� jsme p�edali celou z�le�itost advok�tn� kancel��i, kter� v t�chto dnech pod�v� trestn� ozn�men� a �alobu o n�hradu �kody.

Pen�ze zp�t za vstupenky zakoupen� ve v�ech p�edprodej�ch si klienti mohou za��t vyzved�vat postupn� od 12.8.2005.

O v�sledc�ch �et�en� tohoto p��padu budou m�dia a obchodn� partne�i projektu pr�b��n� informov�ni.

Po��daj�c� agentury Pragokoncert Bohemia a.s. a JVJ Produkce